Vladlen: Putyin butasága vagy Lenin atombombája?

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin azt találta mondani a napokban, hogy Lenin atombombát helyezett a modern orosz állam alá azáltal, ahogyan létrehozta 1922-ben a Szovjetuniót. Előre kijelentem, hogy bármekkora butaságnak tűnik is Putyin – valóban képtelen – kijelentése, nem butaságról van szó.
Vannak még olyanok, akik megtanulták rendesen a történelem leckét, és emlékeznek három dologra.
1. Lenin – Sztálinnal ellentétben – a Szovjetunió olyan létrehozását támogatta, amely a nemzetek önrendelkezési joga alapján a létező köztársaságok önkéntes államszövetségét foglalta magában. A csatlakozó köztársaságok szovjet és szocialista alapon a teljes egyenjogúság zászlaja alatt egyesültek 1922 decemberében.
2. Sztálin ún. autonomizációs terve abban állott, hogy minden köztársaság az Oroszországi Szovjet Szocialista Köztársaságba lép be (amivel utólag Putyin is szimpatizálni tud!).
3. Végül a bolsevikok és a párton kívüliek többsége Lenin elgondolása mellé állt, mert nem akarták a cári önkényuralom nagyorosz soviniszta, mindenféle demokratikus törekvést sárba tipró hagyományait követni, feltámasztani mindjárt az új államszövetség létrejöttekor. Ugyanis a fehérgárdisták a nyugati intervenciósok támogatásával az „egy és oszthatatlan Szent-Oroszország” víziójával folytatták harcukat a polgárháború idején a tőkés magántulajdon, a nagybirtok, végső soron a cár uralmának visszaállításáért vagy egy modernebb típusú katonai diktatúra bevezetésért…
Putyin elnök mindezzel tökéletesen tisztában van. Ám úgy tesz, mintha hallgatóságának ment volna el az esze. Ezt a politikusi attitűdöt ismerjük itt Magyarországon is, ahol a kormány politikai futóbolondjai hősöket akarnak faragni azokból a szerencsétlen magyar katonákból, akik a náci Németország oldalán harcoltak 1941 júniusától szovjet területen. Pedig mint tudjuk, katonáink kényszer hatása alatt támadták meg a Szovjetuniót és keveredtek bele a náci népirtó háborúba. Ők a Horthy-rendszer áldozataiként haltak meg az orosz sztyeppéken. Putyin komoly politikus, nem ámokfutó. Mégis hasonlóképpen viszonyul a történelemhez, mint magyar politikus társai. Kiragad a történelem bonyolult folyamatából egy elemet, az állam problematikáját. Minél nagyobb és centralizáltabb az „orosz állam”, amely még ma is sok nép hazája, annál jobb! Csak azt a kérdést ne tegyük fel: kinek az állama?
Az alattvalók, 1917 februárjában úgy vélték, az orosz önkényuralmi állam nem az ő államuk. Amikor a nép megdöntötte a cárizmust, a bolsevikok, az a pár ezer forradalmár többségében még száműzetésben vagy emigrációban gondolkodott hazája jövőjéről. Vagyis Putyin első csúsztatása, hogy nem Lenin, hanem az orosz nép döntötte meg a cárizmust, és a nép csak később állt be Lenin és a bolsevikok mögé, mert a parasztok, a katonák bizony nem a szempontjukból értelmetlen vérfürdőt akarták folytatni, hanem békét akartak és végre földet, amelyet sajátjukként megművelhetnek. A munkások pedig az üzemeket, gyárakat akarták közösségi tulajdonba venni a szovjetekbe szerveződve. Ki ne emlékezne Oroszországban arra a 9 millió önkéntesre, akik létrehozták pártoktól függetlenül a munkások, katonák és parasztok szovjetjeit (tanácsait) 1917-ben. Putyin elfelejtkezett volna saját népéről? Ez az elhallgatás tehát az elnök második csúsztatása. Putyin nem érti vagy úgy csinál, mintha nem értené, hogy nem Lenin csinálta a történelmet, hanem fordítva, a történelem Lenint, miként Putyint is, csak eltérő (osztály)érdekek mentén. Putyin harmadik csúsztatása, hogy nem látja: a Szovjetunió felbomlásához Leninnek az ég világon semmi köze nem volt. A Szovjetuniót a központi és helyi párt- és állami bürokrácia felső rétegei verték szét erőnek erejével, sárba tiporva a népszavazás eredményét, az érvényben levő szovjet alkotmányt és legitim intézményeket. Mindenekelőtt Putyin elődjét, Borisz Jelcint terheli a felelősség a Szovjetunió lerombolásáért, de Putyin egy buta trükkel ezt a súlyos felelősséget Lenin vállára kívánja áthelyezni, hátha a nagyérdemű ezt a csalást nem veszi észre. De van itt negyedik csúsztatás is. A Szovjetunió lerombolásának volt egy előfeltétele: a szocialista állami tulajdon magánkisajátítása. Azért kellett a Szovjetuniót lerombolni, hogy vissza lehessen állítani a kapitalizmust. Ez az a körülmény, amelyet Putyin és ideológusai elhallgatnak.
Putyin a legnagyobb és legtehetségesebb orosz kapitalista, aki – Jelcinnel szemben – felismerte, hogy a kapitalizmus olyan formáját is vissza lehet állítani, amely magával rántja az orosz államiság pusztulásával egyetemben magát az egész orosz(országi) kultúrát is! A kapitalista világrendnek megvan a maga alaptörvénye: a világpiaci harcban védd meg magad, mert ha a hierarchia aljára kerülsz, eltipornak és elpusztulsz, mintha sohasem léteztél volna. Putyin ezt felismerte, és meg akarja akadályozni! Persze, Putyin is tudja, hogy a Szovjetunió visszaállítása piaci-kapitalista alapon nem lehetséges és számukra végképp nem is kívánatos… A Szovjetunió kibírta a náci hordák támadását, de nem bírta ki a szocialista kísérlet végletes elkorcsosulását. Az 1989-91 válság megmutatta: az állami tulajdon vagy kapitalista magántulajdonná alakul át vagy a dolgozók közösségi ellenőrzése alá kerül. Egyelőre a harc nem az utóbbiak számára kedvező… De a cinizmus netovábbja, ha az új burzsoázia győzelme árát is utólag – Leninnel akarná megfizettetni. Nem kívánok jósolni, de ez biztosan nem fog menni…

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.