Az ATTAC számviteli törvény szerinti beszámolói 2012.,2013.,2014. és 2015 évekre vonatkozóan

Az ATTAC logója

Az ATTAC logója

A Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Főosztálya közel egy évvel ezelőtt törvényességi ellenőrzési eljárást indított az ATTAC Magyarország ellen. Az eljárás eredményéről 2016. szeptember 14-én kelt, TC.8302/2015/2-I. számú levelükben arról tájékoztatnak, hogy az alábbi törvénysértéseket állapították meg:

1.) Az Egyesület a számviteli törvény szerinti letétbe-helyezési kötelezettségét a 2012., 2013., 2014. és 2015 évek vonatkozásában elmulasztotta;

2.) Az Egyesület a 2012., 2013., 2014. és 2015 évi – számviteli törvény szerinti – beszámolókat az internetes honlapján nem tette közzé.

A fenti törvénysértések megszüntetése érdekében felhívtak bennünket, hogy a törvénysértéseket a levelük kézhezvételét követő 30 napon belül orvosoljuk. és erről írásban a Fővárosi Főügyészséget tájékoztassuk. A felhívásnak maradéktalanul eleget tettünk.

A mai napon ajánlott postával letétbe helyezési céllal az Országos Bírósági Hivatalnak elküldtük a beszámolókat, illetve ezennel alábbiakban itt is közzé tesszük a beszámolókat:

ATTAC Magyarország Egyesület

[Közhasznú minősítéssel nem rendelkező egyesület]

adószáma: 18107803-1-43

székhelye: 1194 Budapest, Kolozsvár utca 7.

nyilvántartási száma: 01-02-0010085

statisztikai számjele: 18107803-9499-529-01

alapító okiratban rögzített alaptevékenység:

A nemzetközi pénz- és tőkepiaci tranzakciók tanulmányozása, közéleti állásfoglalások a szegények helyzetével kapcsolatosan.

2012. évi egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített mérleg, Eredménykimutatás, Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer Forintban

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetett eszközök

0

0

0

I.

Immateriális javak

0

0

0

II.

Tárgyi eszközök

0

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.

Forgóeszközök

19

0

26

I.

Készletek

0

0

0

II.

Követelések

0

0

0

III.

Értékpapírok

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

19

0

26

Eszközök összesen

19

0

26

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

19

0

26

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

0

0

0

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

0

0

19

III.

Lekötött tartalék

0

0

0

IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenység-ből

19

0

7

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

Források összesen

19

0

26

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménylevezetése:

Eredménylevezetés

(Alaptevékenység + Vállalkozási tevékenység) összesen

Adatok ezer Forintban

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0

3.

Egyéb bevételek

300

46

ebből:

tagdíj, alapítótól kapott befizetés

36

28

támogatások

264

17

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

1

A.

Összes bevétel (1±2+3+4)

300

46

ebből:

közhasznú tevékenység bevételei

0

0

0

5.

Anyagjellegű ráfordítások

281

0

30

6.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

ebből:

vezető tisztségviselők juttatásai

0

0

0

7.

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

8.

Egyéb ráfordítások

0

0

0

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

9

B.

Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

281

0

39

ebből:

közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

0

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

19

0

7

10.

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

D.

Tárgyévi eredmény (C-10)

19

0

7

Tájékoztató adatok

A.

Központi költségvetési támogatás

0

0

0

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

0

0

0

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

Közhasznúsági melléklet:

Adatok ezer Forintban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

székhely:

bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám:

képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyon

elem értéke

Felhasz

nálás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

300

46

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

300

46

H. Összes ráfordítás (kiadás)

281

39

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

K. Adózott eredmény

19

7

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Nem

Kelt Budapest, 2016. október 14.

                                                                                                            Benyik Mátyás elnök sk. aláírás

ATTAC Magyarország Egyesület

[Közhasznú minősítéssel nem rendelkező egyesület]

adószáma: 18107803-1-43

székhelye: 1194 Budapest, Kolozsvár utca 7.

nyilvántartási száma: 01-02-0010085

statisztikai számjele: 18107803-9499-529-01

alapító okiratban rögzített alaptevékenység:

A nemzetközi pénz- és tőkepiaci tranzakciók tanulmányozása, közéleti állásfoglalások a szegények helyzetével kapcsolatosan.

2012. évi egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített mérleg, Eredménykimutatás, Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer Forintban

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetett eszközök

0

0

0

I.

Immateriális javak

0

0

0

II.

Tárgyi eszközök

0

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.

Forgóeszközök

19

0

26

I.

Készletek

0

0

0

II.

Követelések

0

0

0

III.

Értékpapírok

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

19

0

26

Eszközök összesen

19

0

26

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

19

0

26

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

0

0

0

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

0

0

19

III.

Lekötött tartalék

0

0

0

IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenység-ből

19

0

7

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

Források összesen

19

0

26

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménylevezetése:

Eredménylevezetés

(Alaptevékenység + Vállalkozási tevékenység) összesen

Adatok ezer Forintban

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0

3.

Egyéb bevételek

300

46

ebből:

tagdíj, alapítótól kapott befizetés

36

28

támogatások

264

17

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

1

A.

Összes bevétel (1±2+3+4)

300

46

ebből:

közhasznú tevékenység bevételei

0

0

0

5.

Anyagjellegű ráfordítások

281

0

30

6.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

ebből:

vezető tisztségviselők juttatásai

0

0

0

7.

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

8.

Egyéb ráfordítások

0

0

0

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

9

B.

Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

281

0

39

ebből:

közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

0

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

19

0

7

10.

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

D.

Tárgyévi eredmény (C-10)

19

0

7

Tájékoztató adatok

A.

Központi költségvetési támogatás

0

0

0

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

0

0

0

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

Közhasznúsági melléklet:

Adatok ezer Forintban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

székhely:

bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám:

képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyon

elem értéke

Felhasz

nálás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

300

46

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

300

46

H. Összes ráfordítás (kiadás)

281

39

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

K. Adózott eredmény

19

7

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Nem

Kelt Budapest, 2016. október 14.

                                                                                                 Benyik Mátyás, elnök sk. aláírás

ATTAC Magyarország Egyesület

[Közhasznú minősítéssel nem rendelkező egyesület]

adószáma: 18107803-1-43

székhelye: 1194 Budapest, Kolozsvár utca 7.

nyilvántartási száma: 01-02-0010085

statisztikai számjele: 18107803-9499-529-01

alapító okiratban rögzített alaptevékenység:

A nemzetközi pénz- és tőkepiaci tranzakciók tanulmányozása, közéleti állásfoglalások a szegények helyzetével kapcsolatosan.

2014. évi egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített mérleg, Eredménylevezetés, Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetett eszközök

0

0

0

I.

Immateriális javak

0

0

0

II.

Tárgyi eszközök

0

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.

Forgóeszközök

29

0

52

I.

Készletek

0

0

0

II.

Követelések

0

0

0

III.

Értékpapírok

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

29

0

52

Eszközök összesen

29

0

52

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

29

0

52

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

0

0

0

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

26

0

29

III.

Lekötött tartalék

0

0

0

IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenység-ből

3

0

23

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

Források összesen

29

0

52

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménylevezetése:

Eredménylevezetés

(Alaptevékenység + Vállalkozási tevékenység) összesen

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0

3.

Egyéb bevételek

11

0

330

ebből:

tagdíj, alapítótól kapott befizetés

10

0

22

támogatások

1

0

308

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

A.

Összes bevétel (1±2+3+4)

11

0

330

ebből:

közhasznú tevékenység bevételei

0

0

0

5.

Anyagjellegű ráfordítások

2

0

297

6.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

ebből:

vezető tisztségviselők juttatásai

0

0

0

7.

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

8.

Egyéb ráfordítások

0

0

0

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6

0

10

B.

Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

8

0

307

ebből:

közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

0

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

3

0

23

10.

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

D.

Tárgyévi eredmény (C-10)

3

0

23

Tájékoztató adatok

A.

Központi költségvetési támogatás

0

0

0

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

0

0

0

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

Közhasznúsági melléklet:

Adatok ezer Forintban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

székhely:

bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám:

képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyon

elem értéke

Felhasz

nálás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

11

330

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

11

330

H. Összes ráfordítás (kiadás)

8

307

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

K. Adózott eredmény

3

23

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Nem

Kelt Budapest, 2016. október 14.

                                                                                               Benyik Mátyás, elnök sk. aláírás

ATTAC Magyarország Egyesület

[Közhasznú minősítéssel nem rendelkező egyesület]

adószáma: 18107803-1-43

székhelye: 1194 Budapest, Kolozsvár utca 7.

nyilvántartási száma: 01-02-0010085

statisztikai számjele: 18107803-9499-529-01

alapító okiratban rögzített alaptevékenység:

A nemzetközi pénz- és tőkepiaci tranzakciók tanulmányozása, közéleti állásfoglalások a szegények helyzetével kapcsolatosan.

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített mérleg, Eredménykimutatás, Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetett eszközök

0

0

0

I.

Immateriális javak

0

0

0

II.

Tárgyi eszközök

0

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.

Forgóeszközök

52

0

22

I.

Készletek

0

0

0

II.

Követelések

0

0

0

III.

Értékpapírok

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

52

0

22

Eszközök összesen

52

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

52

0

22

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

0

0

0

II.

Tőkeváltozás

/Eredmény

29

0

52

III.

Lekötött tartalék

0

0

0

IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenység-ből

23

0

-30

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

Források összesen

52

0

22

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménylevezetése:

Eredménylevezetés

(Alaptevékenység + Vállalkozási tevékenység) összesen

Megnevezés:

Előző év:

Tárgyév:

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0

3.

Egyéb bevételek

330

0

16

ebből:

tagdíj, alapítótól kapott befizetés

22

0

16

támogatások

308

0

0

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

A.

Összes bevétel (1±2+3+4)

330

0

16

ebből:

közhasznú tevékenység bevételei

0

0

0

5.

Anyagjellegű ráfordítások

297

0

40

6.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

ebből:

vezető tisztségviselők juttatásai

0

0

0

7.

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

8.

Egyéb ráfordítások

0

0

0

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10

0

6

B.

Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

307

0

46

ebből:

közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

0

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

23

0

-30

10.

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

D.

Tárgyévi eredmény (C-10)

23

0

-30

Tájékoztató adatok

A.

Központi költségvetési támogatás

0

0

0

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

0

0

0

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

Közhasznúsági melléklet:

Adatok ezer Forintban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

székhely:

bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám:

képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

330

16

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

330

16

H. Összes ráfordítás (kiadás)

307

46

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

K. Adózott eredmény

23

-30

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Nem

Kelt Budapest, 2016. október 14.

                                                                                        Benyik Mátyás, elnök sk aláírás

Benyik

Kategória: English | A közvetlen link.