Nők nemzetközi összefogása a békéért a NATO ellen

Világméretű összefogási hullám szerveződik a nők körében a leszerelési tárgyalások megújításáért (visszatérés a Helsinki folyamathoz), a válságok, konfliktusok „tárgyalásos úton történő megoldása” kultúra elterjesztéséért, a leszerelés gyakorlati megvalósításáért, megkezdésére.

A nők a világ különböző tájairól felhívják a figyelmet az eszement militarizmus újraéledése és erőltetése folyamatokra. Hangot adnak ezen veszélyek beláthatatlan következményeire. (1947-es egyezmények felfüggesztése, hatályon kívül helyezése).

A NATO „Új Stratégiai Koncepciója” (Madrid 2022, Vilnius 2023) tettestársként be akarja vonni a nőket a patriarchális háborúzás folyamatába, magas pozíciókban a nőket a döntéshozatalba.

Ez a nők egyenjogusági küzdelmeinek lenullázását, totális, aljas szándékú félreértelmezését jelenti, mely szándékon átlátunk és tiltakozunk ellene.

Közös nyilatkozat

Mi, a világ minden táján élő nők szeretjük a bolygónkat. Nagyra becsüljük az ENSZ Alapokmánya és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata által is rögzített egyetemes elveket az egyenlőségről, az igazságosságról, a békéről. Harcolunk a nők és a népek jogainak megerősítéséért, az erőszak, a kizsákmányolás és a megkülönböztetés minden formája ellen.

Évtizedek óta küzdünk a globális béke, a háborút megszüntető új világrend megteremtéséért. Felismertük a kapitalizmus szerepét a militarizmus és a háborúk szításában és új, nem militarizált biztonságot akarunk, amely garantálni tudja a bolygó jelenlegi és jövőbeli nemzedékeinek életfeltételeit és egészségét, egyszóval Földünk jövőjét.

Béketörekvéseinket ma a fegyverkezési verseny terjedése, a nukleáris háború veszélyének réme, a katonai szövetségek megerősödése és a nemzetközi kapcsolatok militarizálódása fenyegeti. Mindez katasztrófába sodorhatja az emberiséget. A NATO 1991 óta hozott döntései nagymértékben felelősek az erősödő globális konfrontációért. E politikai folyamat legújabb állomása az úgynevezett Új Stratégiai Koncepció, amelyről a NATO tavalyi csúcstalálkozóján állapodtak meg az államfők Madridban, 2022-ben.

Az Új Stratégiai Koncepció továbbra is olyan szerepeket és feladatokat határoz meg, amelyek messze túlmutatnak a NATO eredeti „védelmi” céljain, átvesz az ENSZ kizárólagos hatáskörébe tartozó funkciókat és feladatokat. A mind globálisabbá váló NATO, amely a „Nyugat” gazdag országainak érdekeit tartja szem előtt, tevékenységét kiterjesztette a Csendes-óceánra is. Ez a „civilizációs modell” messze túlterjeszkedik az eredeti szerződés szerinti euro-atlanti térségen. Az Új Stratégiai Koncepció teljes mértékben ellentétes Helsinki szellemével, amely az államok közötti békés együttműködésen alapult, és elutasította a megfélemlítést, az erő alkalmazását.

A NATO offenzívájának ilyen átalakítása szöges ellentétben áll számos NATO-tagállam alkotmányos elveivel. Ezt az átalakítást gyakran a nemzeti parlamentek hozzájárulása nélkül hagyják jóvá, ami szemben áll a NATO-országok lakosságának nyilvánvaló békevágyával is.

Míg sokan súlyos megélhetési válsággal küzdenek, a NATO arra kötelezi a kormányokat, hogy katonai kiadásaikat a GDP 2 %-át is meghaladó mértékig növeljék, mivel céljuk a folyamatban lévő őrült újrafegyverkezés. Ez gyakran együtt jár az erősödő tekintélyelvűséggel, a neofasizmus, a nacionalizmus, az idegengyűlölet és a szexista ideológiák újbóli megjelenésével, amit az egyre militarizáltabb „kultúra” is ösztönöz.

A NATO államfőinek legutóbbi csúcstalálkozója Vilniusban, Litvániában, 2023 július 11−12-én került megrendezésre. Az Új Stratégiai Koncepciót továbbfejlesztik, további katonai kiadások növelését is követelik; ezek a tervek növelik a globális veszélyt. Közpénzekből 1 milliárd eurós speciális befektetési alapot hoznak létre, ezzel támogatva a startup vállalkozásokat és a technológiai megújulást. A vilniusi csúcstalálkozó nyíltan ösztönözi a fiatalok tudományos oktatásának és képzésének összekapcsolását a katonai kutatással, a technológiai fejlesztéseknél.

A vilniusi csúcstalálkozón egy továbbfejlesztett (valamiféle) „nemek közötti egyenlőség” szellemében ösztönzik a nők magas pozíciókba kerülését a NATO-ban.

A béke női követeiként elutasítjuk a NATO-t és annak világunkról alkotott nézeteit, mely instabilitást hoz létre, súlyosbítja a nemzetközi konfliktusokat. E nézetek összeegyeztethetetlenek a mi alapelvünkkel, a világról való gondoskodás elvével, amit világszerte igyekszünk terjeszteni, elfogadtatni.

A gyarmatosítás és az imperializmus ideje lejárt. Vége a Nyugat egypólusú dominanciájának és „erkölcsi felsőbbrendűségének”. Ma új, többpólusú, közös döntéseken, a társadalmi és környezeti igazságosságon, az erőforrások és technológiák megosztásán, a katonai arzenál teljes leszerelésén alapuló világrendet üdvözlünk.

Mi, nők ugyanezt mondtuk tavaly, a madridi béke-csúcstalálkozón, és ezt az állásfoglalást erősítettük meg újra a 2023-as vilniusi NATO-csúcstalálkozó előtt tartott tiltakozó konferenciánk alkalmával is.

A mi üzenetünk, amelyet közöltünk a NATO brüsszeli főhadiszállásán tett látogatásunk alkalmával a következő:

  • NEM a globális NATO-ra, NEMET a mindinkább militarizálódó katonai tömbökre,
  • NEMET a háborúra, mint a nemzetközi viták rendezési módjára.
  • NEMET a tudományos kutatás militarizálására. A fiatal generációknak joguk van a népek és államok közötti békés egymás mellett élést ösztönző világi és demokratikus oktatáshoz.
  • NEMET mondunk a nők bevonására a patriarchális háborús tervekbe. NEMET a NATO-n belül a „gender-szemléletre”, a „nemek közötti egyenlőség” torz értelmezésére. A nők vezető pozícióba helyezése a háborúkat folytató militarista szervezetben semmit nem ad hozzá a nők egyenjogúsági törekvéseinek megvalósításához. Nem ad semmit a nők szabadságért folytatott küzdelmeinek alapját képező, az egyenlőség, az igazságosság és a béke elveinek előmozdítására tett eddigi erőfeszítéseinkhez.
  • IGENT mondunk viszont az ENSZ 1325-ös határozatának tiszteletben tartására, hiteles útmutatásaira, a nők bevonására a béketárgyalásokba és a békefolyamatokba.

Továbbhaladva a következő NATO csúcs – 2024 júliusban, Washington, DC-ben való megrendezése felé, együtt szeretnénk dolgozni továbbra is mindazokkal, akik osztják nézeteinket/céljainkat és kimondják békevágyukat, az élet és a nők felszabadításáért emelik fel szavukat.

Kérjük, támogassátok aláírásotokkal Nyilatkozatunkat és kapcsolódjatok be aktívan hálózatunk munkájába!

Itt aláírhatjátok a Nyilatkozatot a békéért és elolvashatjátok azt fehérorosz, bolgár, dán, holland-flamand, francia, német, görög, magyar, portugál, japán, román, orosz, angol, angol, olasz, spanyol, észt, norvég, svéd, finn, észt, ukrán nyelven:

https://womenagainstnato.org/declaration/

Magyarországi kapcsolattartó: Zalka Vera, e-mail elérhetősége: zalkaa1913@gmail.com

2023. július

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva, Nők a békéért
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.